Integritetspolicy

1 Inledning

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi på Drevstabageriet behandlar dina personuppgifter, så att du ska känna dig trygg när du lämnar dessa till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter, samt dina rättigheter. 

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på denna sida.

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy?

Välkommen att kontakta oss!


Innehåll

1 Inledning

2 Vem ansvarar för dina personuppgifter?

3 Personuppgifter som vi samlar in från dig

4 Personuppgifter som samlas in från annan källa

5 Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem

Ändamål och laglig grund

6 Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag

7 Kom ihåg dina rättigheter!

8 Intresseavvägning

9 Cookies


2 Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Drevstabageriet (Pluto torg AB), org. nr 559186-3377 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss.


3 Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan komma att samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker vår webbsida, beställer våra produkter, registrerar ett konto, kontaktar vår kundtjänst eller vid andra kontakter med oss.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Personnummer, vid beställning mot faktura eller delbetalning
 • Ålder, genom personnummer
 • Betalsätt
 • Betalningshistorik
 • Övriga uppgifter om ditt köp, t.ex. ordernummer och produktspecifikation
 • Kundnummer
 • IP-adress
 • Ärenderelaterad korrespondens (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst

4 Personuppgifter som samlas in från annan källa

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du använder våra tjänster eller baserat på dina köp kan vi också samla in personuppgifter från andra källor. Till exempel Klarna som ger oss information om folkbokföringsadress.


5 Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem

Ändamål och laglig grund

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag.

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna administrera din beställning

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi levererar din produkt (inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans).
 • Vi bekräftar din identitet och ålder.
 • Vi administrerar din betalning (i detta ingår också analyser av vilka betallösningar som vi kan erbjuda dig genom kontroll mot din betalningshistorik eller inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).
 • Vi kontrollerar din adress mot externa källor, t.ex. Klarna eller liknande.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Köpvillkoren som du har accepterat


Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna marknadsföra oss och våra produkter och tjänster

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi genomför generella kampanjer eller skickar generella erbjudanden.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster.

Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår direktmarknadsföring. Kom ihåg att om du inte vill invända mot vår marknadsföring helt och hållet så kan du alltid välja i vilken kanal som du vill ta emot vår marknadsföring.


Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna genomföra och administrera deltagande i tävlingar och event

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi kommunicerar med dig som deltar i våra tävlingar när det behövs för tävlingens genomförande.
 • Vi utser vinnare och förmedlar vinster som gäller för tävlingen.
 • Vi bekräftar din identitet och ålder.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Vårt berättigade intresse av att kunna genomföra och administrera våra tävlingar och event.


Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna administrera kundtjänstärenden

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du skickar till oss via telefon eller i digitala kanaler.
 • Vi bekräftar din identitet och ålder.
 • Vi utreder dina klagomål- och supportärenden.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna administrera ditt kundtjänstärende.


Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna uppfylla krav i rättsliga förpliktelser

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

För att uppfylla krav i rättsliga förpliktelser.


Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:

 • Vi gör våra tjänster mer användarvänliga.
 • Vi tar fram underlag för att kunna förbättra vårt företag genom att utvärdera, effektivisera leveranser eller utveckla vårt sortiment.
 • Vi ger dig och andra kunder möjlighet att påverka vårt sortiment, t.ex. genom att kontakta oss.
 • Vi tar fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för företaget och för besökarna/kunderna generellt. Läs mer om detta i punkt 6.

Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:

Vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter och system för att vi ska bli bättre, mer resurseffektiva och säkra. Dessutom vill vi göra det enklare och mer säkert för dig att använda våra produkter och system.


6 Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter till andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med våra betallösningar, IT-system eller lagring av personuppgifter (molntjänster). Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag som är självständigt personuppgiftsansvariga:

 • Myndigheter som Skatteverket eller Polismyndigheten.

7 Kom ihåg dina rättigheter!

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Din rätt till tillgång

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Din rätt till rättelse

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas. Om du har ett användarkonto hos oss har du möjlighet att själv gå in och uppdatera dina uppgifter, se dina kvitton och orderhistorik. Observera dock att kontot är personligt och kan ej överlåtas till någon annan. 

Din rätt till radering och begränsning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring och automatiserat beslutsfattande)

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post.

Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom vid kreditansökningar).

Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke

Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

Din rätt till dataportabilitet

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.


8 Intresseavvägning

Drevstabageriet kan komma att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. I den bedömer vi att det berättigade intresset av behandlingen väger tyngre än ditt intresse och grundläggande rättigheter av att inte få dina uppgifter behandlade.


9 Cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbserver och som sparas av din webbläsare.

Det finns två typer av cookies:

 • Sessionscookies, temporära cookies som tas bort när du stänger ner webbläsaren.
 • Tidsbegränsade cookies, som kan ligga kvar under en på förhand bestämd period

I vissa fall kan uppgifter komma att samlas in av företag utanför EU/ESS, denna information samlas upp av så kallade tredjepartscookies. Det innebär att vi får informationen från dessa cookies, men de tillhandahålles av ett annat företag. Dessa företag har i sin tur sina egna integritetspolicys; men för att få hantera uppgifter från EU-området så ställs det väldigt höga krav på dessa företag.  

Cookies som sparas en längre tid kan exempelvis spara saker du lagt i varukorgen, för att vid ett senare tillfälle kunna komma tillbaka till den utan att behöva göra om processen.

Så använder Drevstabageriet cookies:

För att du ska kunna använda vår hemsida måste vi sätta ett antal funktionscookies. Vi använder även dessa funktionscookies för att underhålla sidan så att den fungerar tekniskt.

Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda våra tjänster, titta på olika produkter samt lägga beställningar.

 • Vi använder cookies för att kunna nå ut med annonser som är relevanta för just dig.
  Dessa annonser kan utgå från produkter du köpt eller tittat på samt vilka kategorier du främst intresserat dig för.


 • Vi använder sessionscookies för att kunna spara produkter i varukorgen och för att hålla dig inloggad mellan olika sidvisningar.

Så kan du undvika cookies:

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.